Theatr Colwyn

Eich ymweliad

image of the coronavirus

Yn dilyn y newidiadau diweddar gan Lywodraeth Cymru, rydym yn falch iawn o agor ein hawditoriwm yn llawn unwaith eto. Rydym yn gwybod y bydd rhai pobl yn bryderus am hyn ond rydym eisiau eich sicrhau ein bod yn cymryd pob gofal posibl i ni allu gwneud eich ymweliad yn un diogel a chyfforddus.

Byddwn yn parhau i fod â safleoedd diheintio ger y brif fynedfa a thrwy’r adeilad ac awyr iach drwy’r awditoriwm yn ystod ffilmiau neu sioeau. Sylwch efallai y bydd ychydig yn oerach neu’n fwy swnllyd nag arfer yn yr awditoriwm oherwydd hyn.

Rydym eisiau diogelu ein staff a gwneud i gwsmeriaid deimlo mor ddiogel â phosibl, felly bydd staff yn cadw pellter diogel oddi wrth gwsmeriaid, yn eu gwasanaethu y tu ôl i sgriniau lle bo hynny’n bosibl ac yn gwisgo masg wyneb, mae’n bosibl y bydd rhai yn gwisgo amddiffynnydd wyneb hefyd.

Bydd yn rhaid i gwsmeriaid barhau i ddiheintio, cadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd lle bo hynny’n bosibl a gwisgo gorchudd wyneb. Dylech wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod yn bwyta neu’n yfed, nid yw’n ofynnol os ydych wedi eich eithrio am resymau meddygol neu os ydych yn blentyn o dan 12 oed.

Mae digon o awyr iach yn ein toiledau ond gofynnwn i chi giwio, neu sefyll yn ddigon pell oddi wrth eraill.

Os nad ydych wedi prynu tocyn ymlaen llaw, byddwn yn gofyn am enw a rhif cyswllt at ddibenion profi ac olrhain. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw’n ddiogel, eu defnyddio at ddibenion tracio ac olrhain yn unig a’u dinistrio ymhen 21 diwrnod.

Cymerwch eich amser ac ystyriwch eraill er mwyn i ni gyd allu mwynhau’r theatr a’r sinema unwaith eto mor ddiogel â phosibl.

Diolch yn fawr ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Theatr Colwyn yn y dyfodol agos.

Phil Batty

Rheolwr Theatr Colwyn